Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Genel Satış Koşulları

Endress Hauser Elektronik San.ve Tic. A.Ş.

1- Tanımlar ve Kapsam:

“Satıcı” Endress Hauser Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. ; “Alıcı”, sipariş veren kişi, firma, kuruluş; “Mallar”, Satıcının teklifinde tarif edilen mallar; “Hizmetler” Satıcının teklifinde tanımlanan hizmetler; “GSK” İş bu Genel Satış Koşulları” metnini ifade eder. Endress Hauser Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, Türkiye’de mal, ürün ve hizmetleri sağlaması aksine yazılı sözleşme olmadıkça, sadece işbu GSK ile bağlıdır.

İşbu GSK, Satıcı tarafından gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda değiştirebilir. GSK’nın geçerli nüshası Satıcının ana sayfasında her zaman yayınlanmaktadır (bakınız: www.tr.endress.com). Alıcıların kendi GSK’ları ancak bunların Satıcı tarafından yazılı olarak teyit edilmesi halinde geçerlidir.

"İşbu GSK'na ek olarak yazılı mutabakat ile özel şartlar uygulanabilir (örneğin, yazılım veya özel servisler ile ilgili ek şartlar)."

2- Teklif, Sözleşme ve Sipariş Kabul Koşulları

Tüm siparişler yazılı olarak yapılır ve bu GSK'na tabi olarak kabul edilir. Alıcı tarafından ileri sürülen hiçbir koşul, Satıcının fiyat teklifinde veya sipariş onayında yer almayan hiçbir açıklama, garanti, teminat ve beyan Satıcı tarafından kabul edilmedikçe Satıcı üzerinde herhangi bir bağlayıcılığa sahip değildir.

Sipariş, Alıcının yazılı siparişini Satıcıya bildirdiği ve Satıcının aldığını teyit ettiği tarihte veya teklifte belirtilen ve siparişin yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm şartların yerine getirildiği tarihte (bunlardan hangisi daha sonra gerçekleşirse) yürürlüğe girecektir.

Her iki tarafça da yazılı olarak kabul edilmediği sürece, sipariş ile ilgili yapılan hiçbir değişiklik veya düzeltme geçerli olmayacaktır.

Satıcı sipariş onayı gönderene kadar tekliflerini geri alabilir. Teklife eşlik eden teknik veriler, illüstrasyonlar, çizimler, ağırlıklar ve boyutlar Satıcı tarafından yazılı olarak teyit edilmedikçe bağlayıcı değildir. Satıcının teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

İşbu GSK hükümleri sipariş Satıcı tarafından yazılı olarak teyit edilene kadar yürürlüğe girmez. Ancak Alıcı, siparişinin Satıcıya ulaşma tarihi itibariyle 15 gün boyunca mal ve hizmet siparişleri ile bağlıdır.

3- Fiyat Teklifi ve Geçerlilik Süresi:

Satıcının fiyat teklifi teklifte belirtilen süre boyunca, eğer teklifte belirtilmemişse teklif tarihinden itibaren 30 gün süre boyunca geçerli olacaktır.

Aksi yazılı olarak belirlenmedikçe fiyatlar, yedek parça veya sarf malzemeleri ve katma değer vergisini içermez.

Hesaplamanın dayandığı malzeme ve iş gücü masrafları Satıcının sipariş teyidinden beri önemli derecede artmış ise Satıcı makul fiyat artış hakkına sahiptir.

4- Ödeme:

Diğer şartlar yazılı olarak kararlaştırılmadıkça fatura tutarı mal tesliminden önce peşin olarak ödenir.

Ödeme herhangi bir mahsup etme, karşı talep ve kesinti olmaksızın (kanunlara göre hariç tutulamadıkları hallerde ve o ölçüde) ve aksi Satıcının Finans Departmanı tarafından belirtilmedikçe aşağıdaki koşullarda yapılır.

Teklifler Türk lirası veya Euro olarak verilir. Fatura, aksi belirtilmedikçe, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası olarak düzenlenir ve ödeme Türk Lirası veya Euro olarak yapılır. Avans ödemelerinde ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır ve ödeme TL veya Euro olarak yapılır.

Ödeme süresi olarak fiyat teklifinde belirtilen süre geçerli olup, herhangi bir süre belirtilmemişse fatura tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılacaktır. Satıcı vadesi dolmuş meblağlar için gecikme süresi boyunca aylık % 3’den az olmamak koşuluyla yürürlükteki yasalar uyarınca gecikme faizi uygular. Alıcının vadesi dolan bir ödemeyi aksatması durumunda, Satıcının bakiye borç bedeli kadar nakdi bir teminat talebinde bulunma hakkı vardır.

Bu ödeme şartı sonunda (Satıcının hesabına vadesinde gönderilen tam fatura tutarı) ödeme yapılmazsa Alıcı yazılı bir uyarıya gerek kalmaksızın temerrüde düşer. Temerrüt aşağıdaki sonuçları doğurur:

Alıcı gecikme halinde yasal mahkeme giderleri, avukat ve evrak ücreti vs. gibi tüm masrafların yanında gecikme faizi olarak aylık %3 vade farkı faizi öder.

Hukuki işlemler öncesinde Satıcı temerrüde düşen Alıcıdan ön ödeme veya güvence isteyebilir. Bu şart Alıcı temerrüde düşmediği, fakat Alıcının ödeme kabiliyetinin zafiyete uğradığı konusunda gerekçeli bir durumun ortaya çıkması halinde de geçerlidir. Bu halde Satıcının yazılı ön ödeme veya teminat talebi Alıcı tarafından 3 gün içinde karşılanmadığı takdirde Alıcı yine temerrüde düşmüş sayılır.

Satıcı yazılı bildirim üzerine ilgili işlemden ve henüz gerçekleştirilmemiş münferit işlemlerden geri çekilebilir ve tazminat isteyebilir.

Alıcının ödemede kusur ve/veya temerrüdü halinde, bu durum Alıcı ile olan diğer sözleşme ve siparişlerle ilgili olmasa dahi geri çekilmemiş teslimatlardan vadesi gelmemiş olan tüm faturalar da hemen muaccel hale gelir.

Satıcı yazılı olarak kabul etmedikçe Alıcı ödeyeceği tutarları doğmuş veya doğacak alacaklarından mahsup edemez.

5- Teslim süresi:

Kararlaştırılan teslim süresi, sipariş teyidi gönderildiğinde ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin tüm detaylar netleştiğinde ve Alıcı tarafından temin edilecek tüm dokümanlar ve yetkiler sağlandığında veya kararlaştırılan herhangi bir ön ödeme alındığında –(hangisi sonra ise) başlar.

Teslimat için son teslim tarihi, yazılı olarak kesinleştirilmedikçe bağlayıcı değildir.

Alıcının değişiklik talebi ancak Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilirse geçerlidir. Ancak her durumda uygulanabilirliği Satıcı tarafından değerlendirilene kadar ve değişikliği yerine getirmek için gerekli süre boyunca teslim süresini uzatır.

Buna bağlı olarak aşağıdaki 13ncü bölüme göre mücbir sebebin mahfuz olmasıyla teslimattaki gecikmeler sözleşmeyi iptal etme veya yasal ilişkiyi değiştirmek için diğer bir hak talebinde bulunma veya zarar veya ceza isteme hakkı doğurmaz.

Satıcının Alıcı veya vekillerinin eylem ve ihmallerinden ötürü (Satıcının sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini süratli bir şekilde yerine getirmeyi sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknik özellikler ve/veya çizimler ve/veya başka bilgileri temin etmemeleri dahil) sipariş kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekte gecikmesi veya yerine getirmesinin engellenmesi halinde, teslimat/tamamlanma süresi ile sipariş bedeli buna uygun olarak yeniden belirlenecektir.

Teslimatın Alıcının bir hareketi veya ihmali nedeni ile veya Alıcının Malların sevkiyat için hazır olduğu kendisine bildirildiği halde teslimatı almaması veya uygun sevkiyat talimatlarını sunmaması nedeni ile gecikmesi halinde, Satıcı, Malları uygun bir depoya yerleştirme hakkına sahip olacaktır. Depo ve sigorta masrafları Alıcı’ya ait olacaktır.

6- Gecikmeli Teslimat

Kararlaştırılan Son Teslim Tarihine göre teslimatta Satıcı tarafından bir gecikme söz konusu ise, aksine sözleşme olmadıkça, Satıcının sorumluluğu geciken mal veya Hizmetlerin sözleşme değerinin %5’idir. Ancak bu tazminat Alıcının yazılı bildirimde bulunarak makul bir süre vermesinden sonra teslimatın gerçekleştirilmemesi halinde geçerlilik kazanır.

Teslimatta gecikme Satıcının kendi hatasından kaynaklanmadığı hallerde, Satıcı Malları riski ve giderleri (depolama, paketleme, yükleme vb.) Alıcıya ait olmak üzere muhafaza etme hakkına sahiptir.

Ancak böyle bir durumun makul bir mühletin sonunda ortadan kalmaması halinde Satıcı sözleşmeyi tek yanlı olarak fesih etmekte muhtardır. Gecikmenin Alıcıdan kaynaklanması halinde Satıcının tazminat hakkı saklıdır.

Alıcı hiçbir geçerli nedeni olmaksızın Malları veya Hizmetleri kabul etmez veya reddederse veya teslimlerini önler veya engellerse bu Alıcının kusur ve temerrüt halidir. Bu gibi durumlarda Satıcı sözleşmeden çekilmekte veya giderleri Alıcıya ait olmak üzere teslimi gerçekleştirmekte muhtardır. Her halükarda zararların tazmin hakkı saklıdır.

Satıcı makul kısmi teslimatlar yapma hakkına sahiptir.

7- Teslimat, Risk ve Tasarruf Hakkı

Teslimat kararlaştırılan ve sipariş teyidinde tanımlanan INCOTERMS (Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri) teslimat şartlarına dayanılarak gerçekleşir.

Teslimat, belirli şart ve koşulları kararlaştırılmadıkça ve Satıcı tarafından teyit edilmedikçe sevkiyat kapı teslimi olarak tarafımızca üstlenilmiştir. Teslimat Mallar Alıcıya teslim edildiğinde gerçekleşir.

Teklif bedeline Satıcının fiyat teklifinde özel olarak belirtilmediği sürece Malların ambalaj ücreti dahildir. Satıcının fiyat teklifinde aksi belirtilmediği sürece, bedellere temin edilen Malların Türkiye sınırları içerisinde Alıcının bildirdiği teslim adresine kadar olan kargo ücretleri dahildir.

Mallara ilişkin kayıp ve hasar riski, teslimatın yapılması üzerine Alıcıya geçecek ve riskin bu şekilde geçmesi halinde Alıcı sigortadan sorumlu olacaktır.

8- Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

Mülkiyeti muhafaza ile satış halinde fiyat ve teslimat ile ilgili tüm masraflar tam olarak ödenene kadar Mallar Satıcı mülkiyetinde kalır.

Satıcı, ilgili yerdeki yetkili makama mülkiyeti muhafaza kaydı yaptırmaya yetkilidir. Satıcının talebi üzerine Alıcı mülkiyeti muhafaza işlemlerinin ikmaline yardımcı olmakla mükelleftir. Bu durumda masraflar Alıcıya aittir.

Alıcı, mülkiyeti muhafaza kaydı dönemi boyunca teslim edilen Malların uygun tutulmasını temin ve sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür.

9- Garanti

a-Konu ve Süre

Malların, tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusur içermesi durumunda satılan ürün fatura tarihinden itibaren 24 ay boyunca garanti kapsamındadır.

Satıcı Malların veya Hizmetlerin belirli bir uygulamaya veya amaca uygunluğunu garanti etmez.

b- Denetim, Kusurların Bildirimi, Malların ve Hizmetlerin Kabul

Teslimattan hemen sonra önemli kusurlar, tamlık ve doğruluk açısından teslim edilen Malların veya Hizmetlerin denetlenmesi Alıcının görevidir. Alıcı teslimattan 8 günü geçmeksizin Satıcıyı herhangi bir görünür kusurun detaylarına dair yazılı olarak bilgilendirmelidir.

Garanti süresi içinde Alıcı, gizli kusurları tespit eder etmez Satıcıya yazılı ve detaylı olarak derhal bildirmelidir. Zamanında ve gereğince bildirim verilmemesi Malların veya Hizmetlerin onaylanması sonucunu doğurur. Malların veya Hizmetlerin onaylanması ile veya garanti süresinin dolmasıyla Alıcının tüm garanti hakları son bulur.

İşbu bölümün şartları tüm diğer Alıcı şikayetleri (örneğin, hatalı veya geciken teslimat, adet farklılıkları ve tarafımızca sağlanan Mallar veya Hizmetler hakkında tüm diğer şikayetler) için de geçerlidir.

c- Malların Garantisi

Kusurlar için herhangi bir garanti ve yükümlülük, Alıcının sözleşme mükellefiyetlerine ve Bölüm 7.b’nin gerekliliklerine tam olarak uymasına tabidir.

Satıcının talebi üzerine Alıcı, reddedilen Malları ileri sürülen kusurun testi için (arındırma için aşağıdaki 15nci Bölüme bakın) orijinal veya dengi ambalajında giderleri kendine ait olmak üzere iade etmelidir.

Satıcı kusurlu Malları değiştirmekte, tamir etmekte veya fiyatını geri ödemekte muhtardır. Alıcının herhangi bir fiyat indirimi talep etme, sözleşmeyi fesih etme ve/veya doğrudan ve dolaylı zararlar için herhangi bir talep etme hakkı (geçerli yasa ile izin verilmesi haricinde) bulunmamaktadır.

Cam elektrotlar, membranlar ve elektrolitler gibi sarf malzemeleri için garanti verilmemektedir.

Satıcı tarafından üçüncü bir taraftan (Satıcı şirketi olmayan) yeniden Alıcıya satılmak üzere temin edilen Mallar ve Hizmetler, yalnızca ilk imalatçı tarafından sağlanan garanti kapsamında olacaktır.

Satıcı, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hiçbir kusurdan sorumlu olmayacaktır: Normal aşınma payı; Alıcı tarafından yapılan, tedarik edilen veya belirtilen malzeme veya işçilik; Satıcının depolama, kurulum, çalıştırma veya çevre ile ilgili gerekliliklerine uymama; uygun bakımın yapılmaması; Satıcı tarafından önceden yazılı olarak izin verilmeyen her türlü tadilat veya tamir; izinsiz yazılım veya yedek parça kullanımı.

Satıcının söz konusu kusurları araştırmak ve düzeltmek amacıyla üstlendiği maliyetler, talep üzerine Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı, her zaman, kendisi tarafından temin edilen her türlü bilginin doğruluk ve yeterliliğinden münhasıran sorumlu olacaktır.

Bu koşullar Mal ve Hizmetlerin her bir teslimi için geçerlidir.

d- Servis Garantisi

Hizmetler için herhangi bir garanti ve yükümlülük Alıcının sözleşme mükellefiyetlerine ve Bölüm 7.b’nin gerekliliklerine tam olarak uymasına ve özellikle tesislere gerekli erişimin sağlanması, ilgili bilgilerin ve malzemelerin sağlanması, tüm gerekli lisansların ve izinlerin temin edilmesi ve devam ettirilmesi dahil Hizmetlere ilişkin her hususta Alıcının Satıcı ile tam işbirliğine tabidir.

Hizmetler Satıcı ile kararlaştırılan hizmet özelikleri uyarınca sağlanır. Satıcı bu Hizmetleri üçüncü taraflara (taşeronlar) alt sözleşme ile devretme hakkına sahiptir.

Internet tabanlı Hizmetler için bu gibi Hizmetlerin ve ilgili herhangi bir verinin sürekli olarak mevcut olması garanti edilemez.

Bu koşullar Mal ve Hizmetlerin her bir teslimi için geçerlidir.

e- İnceleme, Test ve Kalibrasyon

Mallar Satıcı veya imalatçı tarafından incelenecek olup, sevkiyattan önce Satıcı veya imalatçının standart testlerine tabi tutulacaktır. Her türlü ek test veya inceleme (Alıcı veya temsilcisi tarafından yapılan incelemeler ya da Alıcının veya temsilcisinin huzurunda yapılan testler ve/veya kalibrasyon dahil) yada test sertifikaları ve/veya ayrıntılı test sonuçlarının tedariki Satıcıdan önceden alınacak yazılı onaya tabi olacaktır. Satıcı bundan kaynaklanacak masrafları faturalandırma hakkını saklı tutmaktadır.

Miktar eksikliği veya yanlış teslimata ilişkin talepler, teslimatın üzerinden 8 gün geçtikten sonra yapılmaları halinde geçersiz olacaktır.

f- Servis Ürünleri

Satış sözleşmesinde yer alan ürünler arasında servis hizmetinin de bulunması durumunda geçerli koşullar aşağıdaki gibidir.

Teklifte aksi belirtilmedikçe, cihazların montaj ve kablolamasının kullanıcı kitapçığında belirtilen şekilde yapılması Alıcı sorumluluğundadır. Alıcı montaj ve kablolamayı tarif edildiği şekilde tamamladıktan sonra anlaşılan servis hizmeti için Satıcı ile iletişime geçer.

Satıcı, uygun bir gün için Alıcı ile mutabık kalarak servis gününü belirler. Alıcının montaj ve kablolamayı kullanıcı kitapçığında belirtilen şartlara uygun yapmaması, işletme ve saha koşullarının çalışma için uygun ve hazır olmaması, Satıcıya sahada yetkin bir personel sağlayamaması, Satıcı dışındaki sebeplerden kaynaklanan gecikme ve çalışamama durumlarında Satıcı servis raporu ile durumu raporlar. Eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak yeni servis organizasyonu için Satıcı ilave ücret talep etme hakkına sahiptir.

Mesai saatleri çalışma günleri için 09:00 – 18:00 arasıdır. Yol ve servis için yapılan hazırlıklar bu süreye dahildir. Hafta sonları, resmi tatiller ve çalışma saatleri dışındaki servis talepleri ilave ücrete tabiidir. Mesai saatleri dışında verilecek servisler Satıcının önceden onayı ve kabulüne bağlıdır. Satıcı mesai saatleri dışındaki servis taleplerini reddetme hakkına sahiptir.

Verilen servis teklifleri devreye alma için teklif kapsamındaki cihazları, diğer servisler için seri numarası belirtilen cihazları kapsar. Alıcı teklif talebinde mutlaka cihaz seri numaralarını belirtmelidir. Servis esnasında kullanılan ve garanti kapsamı dışında kalan yedek parçalar ayrıca faturalandırılır.

10- Yükümlülük

Satıcı açısından herhangi bir yükümlülük doğması, Alıcının Bölüm 8.2. altındaki mükellefiyetlerini uygun şekilde yerine getirmiş olmasına tabidir.

Kural olarak sorumluluk doğduğu Malların veya Hizmetlerin değeri ile sınırlıdır. Dolaylı ve sonuçta oluşan zararlar için Satıcının herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Her halükarda Satıcının mal ve hizmet sağladığı tedarikçiler, yardımcı kişileri ve taşeronları için de mücbir sebep (bakın Bölüm 12) oluşması, Satıcının yükümlülüklerini ortadan kaldırır.

Alıcının verilerinin veya programlarının kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda Satıcının yükümlülüğü (uygulanabilir olması durumunda gerekli olan ve düzenli yedeklemeler Alıcı tarafından yapılmış ise) geri kazanımın karakteristik masrafları ve çabaları ile sınırlıdır.

Ağır kusur ve kasıtlı suiistimal durumunda Satıcının yükümlülüğü geçerli yasa uyarınca belirlenir.

Alıcının haklı gerekçe olmaksızın sözleşmeden çekilmesi veya sözleşmeyi yerine getirmemesi halinde Satıcı sipariş değerinin %25’ini cezai şart olarak talep edebilir. Bu cezai şartın ödenmesi Satıcının sonradan ortaya çıkabilecek zararlar dahil diğer her türlü zararlarını talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

11- Uygunluk

a- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Satıcı rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uyar. Alıcı da bu gibi yasa ve düzenlemelere uymak ve uymak için gerekli olan tüm eylemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

b- İthalat ve İhracat Kontrol Düzenlemeleri

Satıcı İhracat ve ithalat kontrol ile ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uyar. Alıcı da bu gibi yasa ve düzenlemelere uymak ve uymak için gerekli olan tüm eylemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

c- Tazmin

Alıcı, yasa ve mevzuata aykırı herhangi bir ihlalden, ileri sürülen ihlalden ve bu düzenlemelere kendisi tarafından veya Alıcının sorumlu olduğu herhangi bir kişi tarafından uyulmaması sonucu doğan ve doğacak tüm zararlardan, masraf, ceza ve giderlerden kendisi sorunludur. Alıcı bu zararlardan Satıcının zarar görmemesini sağlamakla yükümlüdür.

12- Veri Gizliliği

Satıcı, veri gizliliği alanındaki uygulanabilir düzenlemelere tam olarak uyar. Alıcı sözleşme kapsamında kişisel verinin otomatikleştirilmiş transferi, kullanımı, muhafaza edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir ve bunu kabul eder.

Veri gizliliği haklarına ilişkin olarak gerekli olursa Alıcı talep üzerine uygulanabilir veri gizliliği yasal mevzuatı çerçevesinde organizasyonel ve teknik koruyucu önlemler için uygun yazılı bir onay bildirisi imzalayacaktır. Herhangi bir derecede transfer edilen kişisel verileri Satıcı tarafından sadece sözleşme mükellefiyetlerinin yerine getirmesi ve isimsiz bir şekilde değerlendirmeler ve kalite güvence önlemleri için kullanılır.

13- Mücbir Sebep

Grev, lokavt ve diğer endüstriyel uyuşmazlık (Satıcının işgücünü veya diğer bir tarafı içersin veya içermesin), yardımcı Hizmetler veya nakliye ağı, doğal afetler, savaş, ayaklanma, halk ayaklanması, olağanüstü hal durumu, kötü niyetle verilen zararlar, herhangi bir kanun veya hükümet emrine, kurala, düzenlemeye veya talimata uyum, özellikle ithalat ve ihracat lisansları olmak üzere izin alınmasında zorluklar, kaza, tesis veya makinenin bozulması, enerji kesintisi, yangın, sel, fırtına veya tedarikçilerin veya taşeronların

Malların veya Hizmetlerin kararlaştırılan tarihte teslimini önleyen kusuru dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın makul kontrolümüz ötesindeki olaylar (“mücbir sebep”) ve etkisi boyunca son teslim tarihlerini uzatır. Alıcı teslimattaki bu gecikmeye dair bilgilendirilecektir.

Alıcıyı gecikmenin nedenine dair bilgilendirdikten sonra Satıcı mücbir sebebin uzaması halinde dilediği zaman sözleşmeden tazminatsız olarak dönmekte muhtardır.

Teslimatın mücbir sebeple orijinal teslim tarihi sonrasında en az 3 ay gecikmesi halinde ve Alıcının, teslimatı alması iyi niyet kuralları çerçevesinde beklenmiyorsa Alıcı sözleşmeden çekilebilir.

14- Yeniden Satış, Dokümanlara Dair Haklar

Alıcı Malları sadece orijinal dokümantasyonu ile yeniden satacaktır.

Satıcı ve/veya lisans verenleri tüm mülkiyet haklarını ve fikri mülkiyet haklarını, çizimleri, modelleri, masraf tahminlerini, elektronik verileri ve Malların veya Hizmetlerin teslimi ile bağlantılı olarak Alıcıya sağladığı benzer öğeleri (“Dokümanlar”) muhafaza eder.

İşbu dokümanlar, Satıcı ve Alıcı arasındaki sözleşmenin belirli amacına dayanarak taraflarca ve yazılı olarak açıkça izin verilmemişse üçüncü taraflara sunulamaz.

15- İade Edilen/Gönderilen Malların Zararlı Maddelerden Arındırılması

Satıcı iade edilen ya da tamir veya kontrol amaçlı atölyesine gönderilen Malları sadece arındırma talimatlarına tam olarak uyulmuş ise kabul eder. Bu gibi uyumda kusur halinde Satıcının Malları masrafları Alıcıya ait olmak üzere geri gönderme hakkı saklıdır.

16- Nihai Hükümler

İşbu GSK’nın münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz hale gelmesi halinde diğer koşullar geçerli kalır.

Teslimatların yerine getirilme yeri aksi belirtilmedikçe Alıcı adresidir, ödemeler sözleşme tarafı ENDRESS+HAUSER şirketinin belirtilen banka hesaplarına yapılır.

Taraflar arasındaki ilişkide Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) bu hükümden muaftır.

Münhasır yargılama yeri sözleşme tarafı ENDRESS HAUSER şirketinin iş merkezinin bulunduğu yerdir.

İşbu sözleşmenin damga vergisi yükümlülüğü Alıcıya aittir.